".... hensikten med konsesjonsloven er å sørge for at landets knappe jordbruksareal holdes i hevd av mange kompetente næringsutøvere til det beste for samfunnet."
Innst. O. nr. 11 (2003-04) Innstilling fra næringskomiteen om lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom.
 
     
 
Holdt for narr gjennom 33 år!
 

Gjennom mer enn tretti år er familien Fæste blitt møtt med påstander om at Emmerstad kan være nødvendig som tømmerterminal for cellulosefabrikken på Tofte.

Hjemmel for å bruke husmannsparagrafen i jordloven var innrømmet i kongelig resolusjon av 1982, men terminalplanen sto i veien for et eierskifte av Emmerstad.

Senest 1. september 2005 insisterte Norske Skog på at en avståelse av Emmerstad ikke var mulig på grunn av terminalspørsmålet.

Et halvt år senere solgte de Hauger med Emmerstad til en person uten tilknytning til stedet, uten at det ble tatt forbehold om tømmerterminal.

Ved siste gangs behandling av Fæstes ekspropriasjonssøknad, 6. februar 2007, kunne Statens landbruksforvaltning derfor ikke bruke påskuddet om tømmerterminal for ikke å ekspropriere.

I stedet nytolket de hjemmelspørsmålet. I motsetning til konklusjonen 25 år tidligere fant de at familiens kontrakter denne gang ikke ga hjemmel for ekspropriasjon.

 
 
Erling Fæste, Ivars far, drev Emmerstad på leiebasis til sin død i 1975. Leiekontrakten åpnet for at sønner og svigersønner kunne overta leiekontrakten, slik Erling hadde overtatt leien av Emmerstad etter sin far, Georg Fæste. Etter Erling Fæstes død var Tofte Cellulosefabrik A/S ikke villig til å følge intensjonene i leiekontrakten. De nektet Ivar å overta leien slik kontrakten forutsatte, noe som det inntil da hadde vært samstemt enighet om.
 

Etter at Ivar Fæste ikke fikk overta leieavtalen, anbefalte jurister i Norges Bondelag Ivar å søke om å få staten til å ekspropriere Emmerstad til hans fordel slik jordloven gir mulighet for. Dette var etter deres mening eneste mulighet for å fortsette bruken av gården. 6. mai 1976 ble søknad sendt.

Søknaden ble grundig behandlet av landbruksnemnda i Vestby og av Fylkeslandbruksstyret i Akershus og fikk av begge instanser full støtte.

     
  "Utan omsyn til første led kan staten oreigne husmans-, bygsel- og leiglendingsbruk til bate for leigaren, barna eller barnebarna hans. Det same gjeld bruk som nå er leigd på andre vilkår, men som før har vore leigd til leigaren, foreldra eller besteforeldra hans på husmanns-, bygsel- eller leiglendingsvilkår. Bruket må anten være bygd eller rudd av leigaren eller slekta hans eller brukt av dei i minst 30 år før 1. januar 1975. Det er eit vilkår for oreigning at kjøparen vil drive bruket som landbruk og bu der."
§20, annet ledd jordlova 26. mai 1978
 
     
 
 
 
En viktig dom ved bruk av jordlovens paragraf 20 ble avsagt i 1948:
 
 
..... Jeg nevner først at leieforholdet, uansett at kontraktene har vært inngått på åremål eller oppsigelse, regelmessig har fortsatt i brukerens livstid og ofte slik at sønn har fulgt etter far, til dels i flere ledd. Dette har vært karakteristisk, særlig for leilendingsforhold, men også for husmannsforhold, og henger sammen med at det i disse forhold dreier seg om bruk som er bestemt for varig bortleie...... På denne måten blir brukeren og hans familie faktisk knyttet til jorden - økonomisk og følelsesmessig - på en måte som mer ligner en eiers forhold, men som ikke har tilsvarende rettslig beskyttelse i kontraktsvilkårene, og kommer derved i et avhengighetsforhold til jorddrotten som har påkalt lovgivningens innskriden, ......
Fra dom i høyesterett inntatt i Rt. 1948, side 574.
 
     
 

Landbruksdepartementet påsto at et slikt inngrep i eiendomsretten var mer til skade for eieren enn det var til gavn for søkeren, fordi eieren kunne trenge omsøkte arealer til tømmerterminal. Hvorvidt det var hjemmel for ekspropriasjon etter jordlovens ”husmannsparagraf” ble ikke vurdert.

Juristene Ivar søkte hjelp hos sa at det var feil av departementet ikke å vurdere hvorvidt søknaden kom inn under jordlovens ”husmannshjemmel”, ettersom nytte-/skadeavveiningen i prinsippet er avgjort hvis hjemmel foreligger. Avslaget fra departementet ble derfor klaget inn for Kongen.

 
 

I 1982 ble det av Kongen i statsråd konstatert at det var hjemmel for ekspropriasjon, men søknaden ble avslått fordi Tofte ble trodd på når de hevdet at de ville ha behov for Emmerstad som tomt for tømmerterminal.

 
 
Ivar Fæste tvilte på terminalplanene fordi dette alternativet var blitt avvist av et omfattende stortingspålagt utredningsarbeid, og gikk til sak mot Staten for å få kjent vedtaket ugyldig. Han tapte denne i Oslo Byrett, men før behandlingen i Lagmannsretten inngikk Staten v/Landbruksdepartementet og Fæste et forlik som gav ham rett til å søke på ny hvis spørsmål knyttet til transportløsninger av tømmer var avklart. Det ble lagt til grunn at ekspropriasjonshjemmel forelå.

I 2000 solgte Norske Skog fabrikken på Hurumlandet til et svensk selskap, Södra. Eiendommen i Vestby, Hauger, som Emmerstad tilhører, var ikke med i handelen. Ivar Fæste mente nå at terminalargumentet var svekket, og søkte igjen om ekspropriasjon av Emmerstad.

Under en påfølgende befaring i Emmerstad den 1. sept. 2005 hvor landbruksansvarlige fra fylket og kommunen deltok, hevdet representanter fra Norske Skog at Emmerstad ikke kunne avstås fordi de hadde en forpliktende avtale med Södra (nåværende eier av fabrikken på Hurum) om tømmertransport, og de ville ha behov for arealene.

7 måneder senere, 4. april 2006, inngikk Norske Skog avtale med Petter Olsen om salg av Hauger med Emmerstad, uten noen klausul om eventuell tømmerterminal. Salget av Hauger til Petter Olsen krever konsesjon. Ivar Fæste søkte konsesjonsgivende myndigheter om at Emmerstad ble fraskilt og solgt til ham som vilkår for å gi konsesjon.

Petter Olsens konsesjonssøknad for Hauger ble avslått fordi prisen var for høy, 34,5 millioner kroner.

I mellomtiden ble ekspropriasjonssaken behandlet i de nødvendige instanser. Ivar Fæste fikk igjen støtte av landbruksnemnda i Vestby, mens fylkeslandbruksstyret i Akershus først i annen runde ga Fæste sin tilslutning og støttet søknaden. Norske Skog klaget fylkeslandbruksstyrets endelige vedtak inn for Statens landbruksforvaltning (SLF) som nå hadde fått myndighet fra departementet til å avgjøre slike saker.
Norske Skog fikk gjennomslag for sin klage.

I motsetning til departementets tidligere avgjørelser påsto SLF denne gang at familiens kontrakter ikke var slik at de ga hjemmel for ekspropriasjon etter jordlovens ”husmannsparagraf”.
I de 32 årene som ekspropriasjonssaken har versert, har mye skjedd med fabrikken på Hurumlandet. Den har skiftet eier, gått konkurs og igjen skiftet eier. Ivar Fæste har ved hver anledning prøvd å få Emmerstad fraskilt. Hele tiden har han hatt støtte fra landbruksmyndighetene i kommunen og fra landbruksmyndighetene i Akershus fylke. Hver gang har det strandet på departementsnivå.

Petter Olsen kjøpte den 01.07.2008 på ny Hauger av Norske Skog ASA. Denne gangen til en vesentilg høyere pris enn forrige gang, 43 millioner kroner.

Ivar Fæste søkte også denne gangen Vestby kommune om at det skulle stilles vilkår om at Emmerstad fraskilles Hauger for at han kunne kjøpe stedet som familien hadde brukt i mange generasjoner.

Vestby kommune (hovedutvalget for plan og miljøutvalget) innvilget 23. februar konsesjon for Petter Olsen på Hauger, uten at det ble stilt vilkår om fradeling av Emmerstad.
Ivar Fæste leverte 12. mars klage på vedtaket. Klagen ble først behandlet i hovedutvalget en gang til. Deretter ble den behandlet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen.

Klagen førte ikke fram.

Emmerstad skal ikke skilles ut fra Hauger som et vilkår for at Petter Olsen skal få konsesjon på Hauger. Det ble konklusjonen på fylkeslandbruksstyrets behandling av klagen fra Ivar Fæste på at Vestby kommune ikke hadde stilt et slikt vilkår. Det vil si at fylkesmannen ikke tok hensyn til konsesjonslovens intensjon som tilsier at den skal fremme en variert bruksstruktur med mange aktive brukere, samt ta hensyn til bosetting og hindre oppsamling av eiendom. Fylkeslandbruksstyret la kun vekt på rasjonaliseringseffekten ved at jordene på Hauger og Emmerstad skal legges under Ramme. Hensynet til kommunalt selvstyre ble også vektlagt av Fylkeslandbruksstyret. I Østlandets Blad kan en lese en reportasje fra Hvitsten hvor det understrekes at i Hvitsten er man lojale overfor familien Olsen. Etter Fylkeslandbruksstyrets vedtaket kan man konstatere at dette ikke begrenser seg til folk i Hvitsten, men gjelder også for hovedutvalget for plan og miljø i Vestby kommune samt fylkeslandbruksstyret i Oslo og Akershus. At kommunens saksbehandler var styremedlem i en av Petter Olsens virksomheter ble ikke ansett som grunn til inhabilitet.
Det er forstemmende at Vestby kommune og fylkesmannen i Oslo og Akershus som har støttet familie Fæste gjennom 30 år, endrer innstilling ved Petter Olsens inntreden på arenaen!

 
     
 

Petter Olsen saksøkte dødsboet etter Ingeborg Fæste og begjærte tvangsfravikelse. Follo tingrett mente det var uklart hvilke rettigheter familien Fæste hadde, og at det ikke var grunnlag for kravet om tvangsfravikelse. Begjæringen om dette ble derfor avvist.

Petter Olsen anket kjennelsen inn for Borgarting lagmannsrett, men anken ble avvist. Petter Olsen anket ikke dette inn for høyesterett, men saksøkte Ivar Fæste for urettmessig besittelse av Emmerstad. Søksmålet var til behandling i Follo tingrett torsdag 10. februar 2011.

Dom i saken ble avsagt 23. februar 2011. I denne ble Ivar Fæste dømt til å fravike Emmerstad innen 1. juni 2011. Ivar Fæste anket dommen inn for Borgarting lagmannsrett som berammet ankebehandlingen til 20. desember 2011. En slik hovedforhandling i lagmannsretten er kostbar, og ettersom utfallet var svært uvisst, fant Ivar Fæste at anken måtte trekkes av økonomiske grunner. I et felles prosesskriv av 15. desember 2011 til lagmannsretten ble anken trukket. Ivar Fæste samtykket i å fraflytte Emmerstad innen 1. januar 2012.

Uavhenging av denne saken har Ivar Fæste saksøkt staten for å få kjent vedtaket om ikke å ekspropriere Emmerstad til hans fordel for ugyldig. Dette søksmålet tapte han i Follo tingrett i dom av 15. oktober 2010. Ivar Fæste har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Den ble berammet til behandling 1. februar 2012.

Borgarting lagmannsrett avsa 23.februar 2012 dom hvor de ikke ga Ivar Fæste medhold i ekspropriasjonssaken.
Follo tingretts dom om ikke å ekspropriere Emmerstad er dermed fortsatt gyldig.

Dommen bar preg av å være temmelig overfladisk. Den tok ikke opp det arbeid familien Fæste har nedlagt for å bringe jord og bygninger i hevd, et arbeid det aldri er gitt kompensasjon for. Heller ikke det omfattende pliktarbeidet som var knyttet til kontrakten av 1956/57 er beskrevet i dommen. Feilaktig la lagmannsretten vekt på arbeidskontrakten Erling Fæste inngikk med Tofte i 1963, og unnlot å berøre den foregående perioden på 7 år med pliktarbeid koblet til leien av Emmerstad. Lagmansretten kommer med en svært knapp redegjørelse for hvilke vurderinger som ble gjort i Landbruksdepartementet om hvorvidt det var hjemmel for eksproriasjon av Emmerstad. Denne var i realiteten svært grundig og konkluderte med at slik hjemmel forelå. Lagmansretten har dessuten lagt til grunn en uriktig tolkning av forliket Fæste inngikk med staten 7. november 1991 om at en eventuell ny ekspropriasjonssøknad fra Ivar Fæste skulle behandles med utgangspunkt i det syn på familiens kontrakter som tidligere er lagt til grunn - dvs. at ekspropriasjonshjemmel forelå.

Lagmannsrettens dom ble anket inn for Høyesterett 27. mars 2012. (beklager dårlig trykk)

Høyesterett traff 9. mai 2012 en beslutning hvor de enstemmig fant at saken ikke skulle fremmes for høyesterett (se dokument).

Familien Fæste ble med dette avskåret fra å få prøvd jordlovsaken for landets best kvalifiserte dommere.

 

 
     
 
 
     

 

© Ivar Fæste epost: post@emmerstad.no